Seinäjoen ja Nurmon Kukka- ja Hautauspalvelu Oy

Ensiohje vainajan omaisille

Linkki Kelan sivulle.


Teitä on kohdannut suru. Kuolemantapauksen satuttua on surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin mm. hautaamisen järjestämiseksi. Käytännön järjestelyissä Teidän on helpointa kääntyä hautaustoimistomme tai vainajan kotiseurakunnan puoleen. 

Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa välittömästi henkilön kuoltua.

Hautauslupa

Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen.

Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

Kuolemansyyn selvittämiseksi mahdollisesti tehtävät tutkimukset

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen
Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, Teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne hoitaneeseen lääkäriin.

Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen
  Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.

Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

Hautausjärjestelyt voitte aloittaa jo ennen kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviä tutkimuksia.

Kuolintodistus

  Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratorio ym. tutkimusten valmistuttua. Tähän voi toisinaan kulua jopa kuukausia.

Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa.

Tieto kuolemasta

  Kuolintieto lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne.

Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella. Lääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei tarvita.

Hautausjärjestelyt

Helpoin tapa hautajaisten järjestämiselle on ottaa yhteys valitsemaanne hautaustoimistoon, joka luotettavasti ja asiantuntevasti ryhtyy hoitamaan hautaukseen liittyviä asioita.

Hautaustoimistossa valitaan arkku ja tarvittaessa uurna. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuunlaitosta, hartaushetkestä ja tarpeellisista kuljetuksista.

Myös muistotilaisuuden järjestelyn, kukkalaitteet, hautamuistomerkkiasiat voitte antaa hautaustoimistomme tehtäväksemme.


Omaisten oikeus huolehtia hautausjärjestelyistä
  Hautaustoimilaissa säädetään oikeudesta huolehtia hautausjärjestelyistä. Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä, voivat järjestelyistä huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset, esimerkiksi lapset tai sisarukset.

Hautaustoimilaissa määrätään myös, että vainajan ruumis on viivytyksettä haudattava tiiviissä asianmukaisessa arkussa tai tuhkattava krematoriossa.


Kuolintodistus ja lupa hautaamiseen
  Jos vainaja on viimeisen sairautensa aikana ollut lääkärin hoidossa, hoitanut lääkäri yleensä kirjoittaa kuolintodistuksen ja luvan hautaamiseen. Sairaala voi ennen tätä pyytää omaisilta lupaa lääketieteellisen ruumiinavauksen tekemiseen.

Jos vainaja ei viimeisten kuuden kuukauden aikana ole ollut lääkärin hoidossa, kun kuoleman on aiheuttanut rikos tai tapaturma tai kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi, toimittaa kuolinpaikkakunnan poliisiviranomainen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen. Silloin kuolintodistuksen ja luvan hautaamiseen antaa ruumiinavauksen suorittanut lääkäri.

Sairaala toimittaa kuolintiedon virkateitse rekisteriviranomaisille. Lupa hautaamiseen toimitetaan omaiselle tai hautaustoimistolle sairaalan käytännöstä riippuen.

Hautapaikka
  Yleensä hautapaikka on hautausmaalla.

Uuden hautapaikan saadakseen ei tarvitse olla seurakunnan jäsen, vaan seurakunnat ovat velvollisia luovuttamaan hautapaikan kaikille kunnassa asuneille.

Arkkuhautaus
  Sekä arkku- että tuhkahautauksessa siunaus- ja toimitustilaisuus on lähes samanlainen. Toimituksen jälkeen arkku yleensä kannetaan kirkosta tai kappelista omaisten saattamana ja lasketaan hautaan. Toimitus voi myös tapahtua haudalla.

Tuhkahautaus
  Tuhkahautauksessa arkku kukkineen jätetään yleensä tilaisuuden päätyttyä kappeliin, josta se seurakunnan tai hautaustoimiston toimesta siirretään tuhkattavaksi. Tuhkan hautaaminen tapahtuu yleensä erikseen sille varattuna aikana. Hautaustoimilain mukaan vainajan tuhka on sijoitettava lopullisesti yhden vuoden kuluessa kuolemasta yhteen paikkaan.

Muistotilaisuus
  Yleensä siunaus- tai toimitustilaisuuden jälkeen järjestetään muistotilaisuus. Muistotilaisuus voi olla kotona, seurakunnan tiloissa tai muissa soveltuvissa tiloissa. Eri vaihtoehtoja voitte kysyä toimistoltamme.

Hautauskulut
  Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista ja vainajan tililtä.

Mikäli vainajalla ei ole omia varoja hautaamiseen voi hautausavustusta hakea vainajan viimeisen asuinpaikan sosiaalitoimesta. Sosiaalitoimi kustantaa yleensä vainajalle pakolliset minimihautauskulut.

Perunkirjoitus
  Perunkirjoitus on toimitettava kaikista Suomessa asuneista ja kuolleista henkilöistä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perukirja toimitetaan verotoimistoon. Tarvittaessa perunkirjoitukselle voi hakea jatkoaikaa. Perunkirjoitus on ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista.

Muistilista omaisille

On koko joukko asioita, joista jonkun on huolehdittava kuolemantapauksen jälkeen. Esimerkiksi voi olla tarpeen pitää silmällä tyhjillään olevaa asuntoa, tyhjentää jääkaappi ja huolehtia lemmikkieläimistä. Jos vainajan omaisuutta on jäänyt sairaalaan, se on noudettava.

Viranomaisyhteydet

Lääkäri, joka antaa hautausluvan, lähettää tiedon kuolemasta rekisteriviranomaisille kirjattavaksi väestötietojärjestelmään. Tätä kautta tieto kulkee myös eläkelaitoksiin ja pankkeihin.

Posti ja suoramarkkinointi

Suoramarkkinointiyritykset saavat tiedot kuolemantapauksista väestötietojärjestelmästä, mutta kannattaa ottaa huomioon, että suoramarkkinointiosoitteistoja päivitetään harvakseltaan. Suoramarkkinointikirjeitä voi tulla vainajan nimellä vielä kuukausia kuoleman jälkeen.

Jos vainajan asunto on tyhjillään, kannattaa järjestää postin edelleenlähetys jollekin lähiomaiselle. Kirjatut lähetykset voi kuolinpesän hoitaja kuitata vainajan virkatodistuksen ja kuolinpesän osakkaiden antaman valtuutuksen nojalla.

Mitä yksikin kuolinpesän osakas voi hoitaa

Yksikin kuolinpesän osakas voi jättää kuolinpesän tililtä vainajan laskuja maksuun, saada tilitietoja vainajan pankkitileistä, katkaista suoraveloitukset vainajan pankkitileiltä sekä tilata asiakirjoja perunkirjoitusta varten ja ryhtyä hautausjärjestelyihin.

Mihin tarvitaan virkatodistusta

Virkatodistuksella hoidetaan käytännön asioita pankeissa, vakuutusyhtiössä yms. Kuolintodistusta ei tarvita, ellei kyseessä ole taho joka tarvitsee tietoonsa vainajan kuolinsyyn. Katkeamaton virkatodistusketju eli sukuselvitys tarvitaan perukirjan liitteeksi. Ensisijaisesti asioita voi hoitaa virkatodistuksella jossa näkyy henkilön kuolinpäivä sekä mahdolliset pesän osakkaat. Kätevästi tällaisen todistuksen saa maistraatista.

Mitä muuta olisi hyvä muistaa

Järjestöt, klubit ja yhdistykset

Jäsenyyden irtisanominen ei ole ainoa syy ottaa yhteyttä niihin järjestöihin, joiden jäsen vainaja on ollut. Yhteisö, jossa vainaja on aktiivisesti toiminut, voi olla halukas lähettämään edustajansa hautajaisiin tai toimittamaan kukkatervehdyksen tai surunvalitteluadressin omaisille.

On myös mahdollista, että erilaisia jäsentalletus- tai osuusmaksuja tai vastaavia palautetaan kuolinpesälle.

Alla on esimerkkejä yleisimmistä järjestöistä:

 • ammattiyhdistys
 • harrastekerho
 • kuoro, soittokunta
 • maatalousseura, metsästysseura
 • matkailuvaunuyhdistys
 • Marttayhdistys
 • urheiluseura, muu yhdistys
 • osuuskunta
 • puolueosasto, veteraanijärjestöt
 • Rotary/Lions-klubi/vapaamuurarit

Vakuutukset

Erilaisten henki-, omaisuus- ja säästövakuutusten lisäksi on olemassa monenlaisia erillisiä vakuutuksia esim. matkapuhelinta, tietokoneita, televisioita yms. varten. Jotkut vakuutukset eivät enää ole tarpeellisia tai ajankohtaisia, toiset on ehkä syytä siirtää uuden vakuutuksenottajan nimiin.

On myös tärkeää huolehtia mahdollisten vakuutuskorvausten hakemisesta.

 • henkivakuutus
 • ryhmähenkivakuutus
 • tapaturmavakuutus
 • sairauskuluvakuutus
 • eläkevakuutus
 • säästövakuutus
 • kotivakuutus
 • matkavakuutus

Tilaukset ja sopimukset

Jotta kuolinpesä ja omaiset välttyisivät tarpeettomilta maksuilta, on tärkeää irtisanoa erilaiset tilaukset ja sopimukset. Voi myös olla tarkoituksenmukaista siirtää sopimus tai tilaus jonkun omaisen nimiin.

 • vuokrasopimus
 • autotalli/autopaikka
 • vesi/jätevesi
 • puhelimet, internet
 • TV-lupa, satelliitti- ja kaapeli-TV
 • pankin maksupalvelu
 • sanoma- ja aikakauslehtitilaukset
 • ateriapalvelu

Otamme aidosti osaa suruusi. Tahdomme tarjota auttavan kätemme suruviestin kohdatessa. Kartoitamme tilannettasi, johon usein liittyy monia kysymyksiä, epävarmuutta sekä avuttomuuden tunnetta. Autamme mielellämme kaikissa hautajaisiin liittyvissä kysymyksissä ja käytännönjärjestelyissä.